मिति २०७३/०२/०५ को गाेरखापत्रमा प्रकाशित यस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाको लागि दरखास्त फाराम  

 

पाठ्यक्रमहरु (लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रमबाट सम्बन्धित सेवा समूहको लागि कायम गरिएको साथै यस सम्बन्धमा संचालक समितिबाट भएका निर्णयहरू सूचनामा अवश्य हेर्नुहुन अनुरोध छ) :

क्र.सं.

पद

सेवा

श्रेणी

प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

तृतीय पत्र

सहायक वन अधिकृत प्राविधिक रा.प. तृतीय  
रेन्जर प्राविधिक रा.प.अ. प्रथम    
ना.सु. / लेखापाल प्रशासन रा.प.अ. प्रथम
ओभरसियर प्राविधिक रा.प.अ. प्रथम    

लेबरसुपरभाईजर/

फरेष्टर

प्राविधिक रा.प.अ. द्वितीय    
खरिदार प्रशासन रा.प.अ. द्वितीय