समितिको गठन आदेश अनुसार समितिलाई परियोजना कार्यान्वयन र संचालन  सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने र  कार्यान्वयनमा रेखदेख पु¥याउने,  काठहरुको सिजनिंग  तथा  प्रिजभेशन   गर्ने र बिक्री बितरण गर्ने,  बन पैदावार आधारित उद्योगहरुलाई बन पैदावार उपलव्ध  गराई   बिस्तार गराउन,े काष्ठ उद्योग स्थापनार्थ संभाव्यता अध्ययन गनर्,े काठ दाउराको तत्कालिन एवं दीर्घकालीन माग र आपूर्तिको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने  लगायतका काम कर्तव्य  र अधिकारहरु तोकिएका छन् । हाललाई यी मध्ये निम्न कार्यक्रमहरु मुख्य रुपमा सञ्चालन गरिएका छन् ।

  • वृक्षरोपणको लागि उपलब्ध गरिएको वन क्षेत्रमा छिटो बढने उपयुक्त जातका रुख बिरुवाको वृक्षरोपण गरी ब्यबस्थापन गर्ने ।
  • उत्पादन गरिने वन पैदावारको मुल्य निर्धारण गरी सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका उद्योगहरु तथा स्थानिय जनताहरुलाइ स्वीकृत नीति नियम अनुसार बिक्री बितरण गर्ने ।